woensdag 22 oktober 2014

Foto's van Kitty de Wijze ontdekt

Tijdens de verwerking van een collectie foto’s die onlangs door een particulier aan het Regionaal Archief Nijmegen is geschonken, kwam bij toeval een viertal foto’s tevoorschijn waarop Kitty de Wijze is te zien, de jonge vrouw die het symbool is geworden van de joodse Nijmegenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werden en nooit meer terugkwamen. Dat is bijzonder, omdat er tot nu toe bij het Archief geen foto van haar bekend was. Ook bij de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945, die de gelijknamige website beheert, was nog geen foto van Kitty binnengekomen. Hetzelfde geldt voor Sybilla (Elly) de Wijze, Kitty's oudere zus. In dezelfde foto-aanwinst bevonden zich ook twee foto's waarop zij is afgebeeld.


Geheel vooraan, van links naar rechts, Willy de Mooij, Tonny Klomp,
Carry Hertzdahl, E. Kalkman en Rosa Prins. In het midden Kitty de Wijze.
Achteraan, van links naar rechts, Engelien Viegers, Loes van Trotsenburg en
Mies Kluin. Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen F48693
Kitty en haar jongere zus Joke (van wie wel enkele afbeeldingen bekend zijn) werden samen met bijna 200 lotgenoten op 17 november 1942 tijdens de grote razzia op joden in Nijmegen opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. Op 12 december van datzelfde jaar werden zij naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij direct na aankomst zijn omgebracht. Kitty was toen 22 jaar oud; Joke was twee jaar jonger. Wanneer Elly is opgepakt is niet bekend. Wel staat vast dat ook zij in Auschwitz is vermoord, op 12 februari 1943.


Klas 2B van de 'meisjes HBS' , 1934. Zittend op de tweede rij, geheel rechts
Elly de Wijze. Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen F48696  Kitty de Wijze, détail uit F48693

De foto’s waarop Kitty te zien is, zijn gemaakt op 20 mei 1939 tijdens de laatste schooldag van klas 6B van de Gemeentelijke Hoogere Burgerschool voor Meisjes, beter bekend als de 'meisjes HBS'. Elly zat op dezelfde school. De foto's waar zij op staat zijn gemaakt in 1934 en 1936, toen zij respectievelijk in klas 2B en 4B zat. Alle foto's zijn te zien via de Digitale studiezaal van het Archief.

In Museum Het Valkhof is momenteel de tentoonstelling Ontmoetingen in Oorlogstijd te zien, waarin het chronologische verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen wordt verteld. Deze expositie loopt t/m 22 februari 2015.

Het is goed dat Elly en Kitty, naar wie de Kitty de Wijzeplaats in Nijmegen is genoemd, nu een gezicht hebben gekregen.

maandag 20 oktober 2014

Archiefje van het Lentse veeverzekeringsfonds


Pagina uit een veeboekje
BSE, varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelgriep, Q-koorts: de laatste decennia is ons land regelmatig getroffen door veeziekten. Naast het leed dat deze epidemische ziekten veroorzaken voor dier en mens, kunnen ze een financiële strop vormen voor veehouders. Elk ander verlies van vee – bijvoorbeeld door niet-epidemische ziekten, natuurrampen, vraat, diefstal – kan evenzeer een aderlating zijn. Al lang geleden waren boeren doordrongen van de noodzaak om hun bedrijfsrisico te verlagen. De landelijke overheid richtte in 1799 voor het eerst een veefonds op om boeren van wie het vee moest worden afgemaakt schadeloos te kunnen stellen. Later zetten boeren zelf lokale veeverzekeringsfondsen op. Het Regionaal Archief Nijmegen heeft het archiefje van zo’n fonds verworven. Het archief van het Onderling Veeverzekeringsfonds Lent is vanaf nu te raadplegen.

In 1837 ontstond in agrarisch Lent het plan tot oprichting van een veeverzekeringsfonds, waarin de leden elkaar zouden bijstaan als een van hen schade zou lijden bij verlies van vee. De akte van oprichting dateert van 24 februari 1838. In het bestuur zaten aanvankelijk een voorzitter en een secretaris/ penningmeester. Daarnaast waren er een ontvanger en enkele taxateurs (later 'schatters' genoemd). De laatsten administreerden het verzekerde vee in veeboekjes. Deelname aan het fonds stond vrij voor boeren uit Lent. Zijn inkomsten behaalde het veefonds voornamelijk uit premiegelden van de leden, maar ook uit erfmakingen en schenkingen.
Café-restaurant Het Molentje aan de Griftdijk Zuid,circa 1950. Hier werden lange tijd
de jaarlijkse algemene vergaderingen gehouden. Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Het grootste aantal leden, te weten 95, telde het fonds rond de Tweede Wereldoorlog. Later daalde het ledenaantal sterk. Steeds meer boeren op leeftijd stopten met hun bedrijf omdat een opvolger uitbleef. Na de annexatie van Lent door de gemeente Nijmegen in 1998 verdwenen veel boerenbedrijven door de grootschalige woningbouw. In 2009 werd tot algehele opheffing besloten.

woensdag 15 oktober 2014

Expositie laaggeletterdheid Mariënburg

Vandaag opende burgemeester Bruls een indrukwekkende reizende taalexpositie op de Mariënburg. De expositie bestaat uit grote billboards met levensgrote portretten en brieven van mensen met hun persoonlijke verhaal. 

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem dat moeilijk is terug te dringen. Door een gezamenlijke aanpak worden laaggeletterden op verschillende plekken aangesproken (via hun werkgever, de balie, de bibliotheek, de huisarts, enzovoorts). Hiermee wordt de kans vergroot dan mensen bereikt worden en dit verlaagt de drempel om een cursus lezen en schrijven te gaan volgen. Om dit kracht bij te zetten hebben UWV, Leren en Werken Loket Rijk van Nijmegen, gemeente Nijmegen, Bibliotheek Gelderland Zuid en ROC Nijmegen de taalexpositie naar Nijmegen gehaald. Deze is van 15 oktober tot 2 november 2014 te zien op het plein rondom de Mariënburgkapel. Tijdens de expositie worden diverse laagdrempelige activiteiten georganiseerd met als doel mensen voor te lichten en eventuele vervolgstappen te zetten.

Oud schrift
Het Regionaal Archief Nijmegen was door de organisatie ook om een bijdrage gevraagd. Maar wat kan het archief dan meer bieden dan informatie over de geschiedenis van laaggeletterdheid en analfabetisme in Nijmegen? Over dit onderwerp was ook niet meteen iets te vinden maar we kregen al snel een beter idee.

Een van problemen met laaggeletterdheid is het uitleggen wat dit precies betekent. Iets moeilijk of slecht kunnen lezen merk je bij vreemde talen maar in het archief ook vaak bij het lezen van oud schrift. We hebben daarom drie teksten aangeleverd met daarbij de “vertalingen” naar een getypte versie en naar het huidige Nederlands. Taalambassadeurs kunnen deze teksten bij de uitleg van de billboards gebruiken om het probleem aan het publiek duidelijk te maken.

De afbeelding hiernaast toont het begin van een beschrijving van Nijmegen in een boek uit 1619. De vertaling van deze en de andere twee teksten staan in dit PDF-bestand.

maandag 13 oktober 2014

Regenboogdag

Regionaal Archief Nijmegen (RAN),
1 Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 - 1810, 1126. 

Afgelopen vrijdag 10 oktober ondertekenden 40 grote Nederlandse gemeenten de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’. Met deze verklaring spreken de wethouders uit dat zij zich inspannen om de sociale acceptatie van de lhbt-ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) te vergroten en het thema een vaste plaats geven binnen hun gemeente.

Deze bijeenkomst vond plaats in de raadzaal van het stadhuis in Nijmegen. Wethouder mevrouw Helmer opende de bijeenkomst met een terugblik in de geschiedenis waarbij ze met het schaamrood op de kaken moest toegeven dat Nijmegen in het verleden niet altijd even tolerant is geweest. Ter onderbouwing toonde ze een archiefstuk uit 1726 uit het Bestuurlijk Archief der stad Nijmegen waarin melding wordt gemaakt van een terechtstelling van een homoseksueel.

Het boek behoefde nog wel enige behandeling voordat het naar de raadszaal kon. En het was maar goed dat dit was gebeurd want ondanks het keurig aantrekken van de witte handschoenen om de het belang van het boek te onderstrepen wilde de wethouder het boek graag omhoog houden voor het aanwezige publiek. En dat is nu eenmaal niet de favoriete houding van een boek. Nadat de wethouder haar praatje had afgerond is het boek weer veilig in het depot. Toch leuk als archiefmateriaal naar aanleiding van een actuele aanleiding een historische illustratieve bijdrage kan leveren.

Lees meer over de roze geschiedenis van Nijmegen op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

vrijdag 10 oktober 2014

Vierdaagsefoto’s KNBLO in Wikimedia Commons

Wikimedia Commons
In 2013 heeft het Regionaal Archief Nijmegen bijna 1200 foto’s van de Nijmeegse vierdaagse uit het archief van de KNBLO als Open Data ter beschikking gesteld. Op Opencultuurdata.nl kwam een uitgebreide toelichting bij de dataset en op Flickr is een kleine selectie te zien. Het betreft de beschrijvingen van alle foto's maar alleen de afbeeldingen tot 1940, in verband met het auteursrecht. Alle foto’s van de Vierdaagse ook van ná 1940, zijn uiteraard te zien in de Digitale Studiezaal.

Deze week kreeg ik onverwacht een mailtje van Bas, een Nijmeegse student die onder de naam Basvb zeer actief is op Wikipedia, waarin hij ons bedankt voor het vrij ter beschikking stellen van deze foto’s. De afgelopen weken had hij namelijk gewerkt aan het uploaden van de vierdaagsefoto’s op Wikimedia Commons. Dit is de beeldbank achter het bekende Wikipedia waarin vrij herbruikbare mediabestanden worden opgenomen om toe te voegen aan artikelen in Wikipedia maar ook op andere manieren verder te verspreiden. Een betere plek om het gebruik van de fotocollectie te vergroten is er bijna niet. Enkele foto’s zijn ook al verwerkt in artikelen, en dan niet alleen over bijvoorbeeld de Noodvierdaagse van 1940 maar ook bij een artikel over de Leidse studentenvereniging Pro Patria.

De Leidse Studenten Weerbaarheidsvereniging 
"Pro Patria" tijdens de 21e Vierdaagse (1931).
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
De dank is dus vooral aan Bas die een prachtig voorbeeld heeft gegeven hoe je gebruik kunt maken van de Open Data die archieven en ook steeds meer andere overheidsinstellingen beschikbaar stellen. Op www.nijmegen.nl/opendata staat een overzicht van de datasets van de gemeente Nijmegen. Het Regionaal Archief Nijmegen wil alle foto's waarvan het auteursrecht is vervallen of waarbij de licentie dat toestaat als Open Data beschikbaar gaan stellen.

dinsdag 7 oktober 2014

Archieven katholieke Nijmeegse jeugdorganisaties

In 2012 zijn door het Katholiek Documentatie Centrum enkele Nijmeegse archieven aan het Regionaal Archief Nijmegen geschonken. Onlangs is de bewerking afgerond van drie archieven van katholieke, Nijmeegse jeugdorganisaties:

- Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ), district Nijmegen, 1945-1965
- Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ), district Nijmegen, 1947-1965
- Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) later bekend als ‘KWJ – beweging voor werkende jongeren’,district Nijmegen, 1965-1982.

De KAJ en de VKAJ ontplooiden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog activiteiten in de sfeer van het vormingswerk onder katholieke jongeren. Daarnaast groeide ook de aandacht voor de belangenbehartiging voor jongeren. In 1949 pleitten de KAJ en VKAJ al voor hogere jeugdlonen. Later kwamen ook kwesties als verbetering van de arbeidsomstandigheden en verlenging van de partiële leerplicht op de agenda.


Met de uitbreiding van de welvaart, vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, gingen de KAJ en de VKAJ zich hoe langer hoe meer bezighouden met voorzieningen voor vrijetijdsbesteding van jonge arbeiders. In 1965 fuseerden de KAJ en VKAJ tot de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland. De banden met de RK kerk werden losser en ook niet-katholieke jongeren konden voortaan lid worden. Rond 1968 werden vorming, bewustwording en belangenbehartiging weer hoog op de agenda geplaatst. Een hoogtepunt was in dit opzicht de eerste landelijke demonstratie van werkende jongeren in 1969, en wel op 1 November, ‘Dag van de Werkende Jongeren'.

De archieven zijn helaas niet compleet bewaard gebleven. Het archief van de Katholieke Arbeiders Jeugd beslaat de periode 1956-1965; dat van de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd de periode 1957-1965 en van het archief van de Katholieke Werkende Jongeren (‘KWJ – beweging voor werkende jongeren’) zijn alleen stukken uit de periode 1965-1976 aanwezig. Toch geven deze archieven inzicht in de geschiedenis van de (katholieke) arbeidersjeugd in de regio Nijmegen en de plaats die werkende jongeren innamen in zowel plaatselijke als landelijke discussies betreffende werkende jongeren, alsook in hun deelname aan acties ter verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van jongeren.

De inventarissen van de archieven zijn in de Digitale Studiezaal te vinden en de beschrijvingen van de drie organisaties zijn opgenomen in het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.