donderdag 31 januari 2013

Nieuwe nota archeologie


Opgraving Plein 1944

We hebben een nieuwe beleidsnota voor archeologie. Op 30 januari heeft de gemeenteraad de nota aangenomen. De belangrijkste nieuwe maatregel is het invoeren van een nieuw facetbestemmingsplan voor heel Nijmegen, waarin het behoud van archeologische waarden is vastgelegd. Daar hoort een kaart bij met de archeologische waarden per gebied. Wanneer er bouwplannen zijn, kan dat leiden tot een opgraving, maar ook bijvoorbeeld tot een andere manier van bouwen zodat de archeologische resten in de bodem bewaard blijven. De kosten voor het archeologisch onderzoek - de opgraving èn de rapportage - moeten door de veroorzaker worden betaald zoals in de wet staat. Wilt u meer weten, lees dan de Nota Nieuw Beleid Archeologie. De kaart is ook te zien in de digitale historische atlas Nijmegen.

25 jaar geleden
Het is het derde beleidsrapport over archeologie. Het eerste kwam 25 jaar geleden in de gemeenteraad, de eerste keer dat Nijmegen een actief archeologisch beleid voerde. Het jaar daarna werd de eerste stadsarcheoloog aangesteld.

Deel van Nota Cultureel Erfgoed
De nieuwe beleidsnota over archeologie wordt een onderdeel van de Nota Cultureel Erfgoed, die tot 20 februari in de inspraakronde zit. Archeologie is iets eerder aan de beurt gekomen, omdat het vervolg - het invoeren van het facetbestemmingsplan - veel tijd gaat kosten.Geen opmerkingen: