donderdag 29 december 2011

Vuurwerk met nieuwjaar in Nijmegen verboden

Hondenpoepbakken worden verwijderd, brievenbussen gebarricadeerd en textielcontainers afgesloten, Nijmegen bereidt zich voor op het traditionele vuurwerkfestijn van nieuwjaarsnacht. Vanaf vandaag kan het vuurwerk gekocht worden én begint de bijna even traditionele discussie om het vuurwerk te verbieden. Dat deze discussie van alle tijden is – en vermoedelijk ouder dan je denkt – blijkt uit deze Nijmeegse verordening van 31 december 1818:

Archief Gem. Nijmegen 1810-1945,
inv. nr. 19-1884
Burgemeesteren der Stad Nymegen in aanmerking nemende, dat het schieten met geweer, pistolen of kannonnetjes byzonder in den nacht, hetzij uit de huys dan wel op straat of pleinen, ten uitersten gevaarlijk is, zo voor de ingezetenen zelven als voor haare bezittingen -
en willende voorkomen dat zulks ter gelegenheid van het nieuwe jaar geen plaats vind.

Hebben goedgevonden het schieten met geweer of kannonnetjes, en smijten van vuurwerken, uit de huys en woning of op straten en pleinen, ten strengsten te verbieden gelijk zulks geschied mits dezen, op eene boete van drie gulden, te verbeuren door de geenen, welke tegen dit verbod zich verstouten mogten te handelen.

Gemeentearchivaris
H.D.J. van Schevichaven (1908)
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Schieten met pistolen en geweren met nieuwjaar was al in de achttiende eeuw een niet uit roeien gebruik, schreef Van Schevichaven in zijn laatste Penschets op zijn kenmerkende ironische wijze: "De van nature nog al luidruchtige Nijmegenaar, liet niet na, van zulk een gelegenheid tot rumoeren te profiteeren.(…) Mannen en jongens liepen op straat te schieten, zoolang hun ammunitie duurde. Uit taveernen en wijnhuizen knalde schot op schot. Zelfs de eerbare huisvader werd door de razernij bevangen, en verliet af en toe den welvoorzienen feestdisch in de binnenkamer, om op de stoep zijner woning een saluutschot te gaan lossen."

Dit alles ondanks een jaarlijks vanaf het stadhuis afgekondigd verbod. Van Schevichaven constateerde dan ook: "Het publiek nam de publicatie aan voor kennisgeving, en ging over tot de disordres van den nacht, alsof de stem van het stadhuis zich niet had laten hooren." Gezien de vele knallen buiten de toegestane uren een nog steeds geldende conclusie.

Geen opmerkingen: