dinsdag 16 augustus 2011

Nieuwe Nota Cultureel Erfgoed

Voor de meeste cultuurhistorici is het vanzelfsprekend dat monumenten gekoesterd moeten worden. Niet alleen omdat ze de geschiedenis van de stad weerspiegelen, maar zeker ook omdat het vaak om bijzonder fraaie gebouwen gaat die de identiteit van de stad mede bepalen. Die vanzelfsprekendheid om waardevolle objecten en complexen te willen behouden is niet bij iedereen aanwezig. Daarom is het van belang dat de gemeente vastlegt op welke wijze zij om wil gaan met het erfgoed van de stad.
Het monumentenbeleid van de gemeente dateert uit 2003 en is een integraal onderdeel van de Kadernota Beeldkwaliteit. Sindsdien zijn er op gemeentelijk en landelijk niveau allerlei ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om anno 2011 het monumentenbeleid te actualiseren. De eerste stap hiertoe heeft het college vlak voor de zomer genomen; het heeft de Startnotitie Cultureel Erfgoed vastgesteld (zie besluitenlijst 11-07-2011 agendapunt 2.1).

In de startnotitie maakt het college onder andere bekend op welke wijze de gemeente invulling gaat geven aan de verplichting om cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen op te nemen; hoe monumentenzorg en toerisme beter op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe de gevolgen van het landelijke project Modernisering Monumentenzorg in de gemeentelijke praktijk gaan doorklinken. Een belangrijk nieuw aspect van het gemeentelijke cultuurhistoriebeleid betreft de aandacht voor duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van energieverbruik, maar zeker ook om het uitgangspunt dat bij herontwikkelingen in de stad serieus bestudeerd moet worden of bestaande bebouwing (ook niet-monumenten) bij die nieuwe ontwikkelingen voor herbestemming ingezet kunnen worden.

De startnotitie zal in het najaar met de gemeenteraad besproken worden. Ook volgt er een rondetafelgesprek met organisaties die zich inzetten voor cultuurhistorie. Uiteindelijk zal er in 2012 een actuele en toekomstbestendige Nota Cultureel Erfgoed verschijnen.

Geen opmerkingen: