woensdag 11 mei 2011

Licht op Wintersoord

Afgelopen weken zijn diverse rioolwerkzaamheden uitgevoerd in Wintersoord. Vooruitlopend hierop heeft Bureau Archeologie en Monumenten - Nijmegen (BAMN) in de straat drie kleine opgravingsputten aangelegd. Deze putten dienden letterlijk als ‘kijkgat’, zodat archeologen zich een beeld kunnen vormen van wat er zich onder het straatoppervlak bevindt.

Tijdens het veldwerk aangetroffen muurresten te Wintersoord
Tijdens het veldwerk aangetroffen muurresten

Bij deze werkzaamheden zijn diverse muurresten aangetroffen. Omdat de putten slechts 3 bij 4 meter zijn, is het moeilijk om de zichtbare muurresten te duiden. ‘Waar horen deze muren bij en hoe oud zijn ze?’, zijn vragen die een archeoloog stelt wanneer dergelijke sporen worden aangetroffen. De locatie van de muurresten wordt in het veld op tekeningen vastgelegd, zodat verder onderzoek mogelijk een antwoord op deze vragen kan geven.

De in het veld gemaakte tekeningen worden met de computer gedigitaliseerd. Eenmaal digitaal kunnen deze gebruikt worden met andere digitale kaarten in een GIS-programma (GIS = Geografisch Informatie Systeem). Met behulp van GIS is het onder andere mogelijk om meerdere kaarten over elkaar heen te leggen. Nijmeegse archeologen hebben de beschikking over verschillende historische kaarten waarop de stadsuitleg van vroeger wordt getoond. Bijvoorbeeld kaarten met de bebouwing uit 1832 of de straten en huizen van voor de oorlogsschade en het bombardement van 1944.

Gedigitaliseerde sporen van Wintersoord gecombineerd met de historsche kaart 'Nijmegen 1944'
links: Het muurwerk van Wintersoord gecombineerd met de historische kaart ‘Nijmegen 1944’
rechts: Huidige topografie gecombineerd met de historische kaart ‘Nijmegen 1944’

Wanneer de muurresten uit Wintersoord gecombineerd worden met de bebouwing van 1944, blijkt al snel dat een deel van de muurresten te duiden is. De donker rood weergegeven muurresten lopen vrijwel gelijk met een blauwe lijn, de bebouwing van voor 1944. De muurdelen maakten vermoedelijk deel uit van een huis dat in 1944 zwaar beschadigd werd. Op oude foto’s is te zien dat de vooroorlogse bebouwing van Wintersoord vrijwel volledig verwoest is door diverse oorlogshandelingen. Door actuele opgravingsgegevens te combineren met oud kaartmateriaal kan er vlot en eenvoudig een heldere kijk op ons bodemarchief worden geleverd.

Heeft u ook interesse om aan de hand van enkele oude kaarten Nijmegen in een nieuw daglicht te zien, kijk dan op de
Historische @tlas van Nijmegen.

Geen opmerkingen: