donderdag 24 maart 2011

Jaarverslag Commissie Beeldkwaliteit

In maart 2011 is het jaarverslag van de Commissie Beeldkwaliteit aan het college en de raad aangeboden. Het jaarverslag gaat over de periode 2008 tot en met het derde kwartaal van 2010. De einddatum is gesteld op de datum waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden, een belangrijk ijkmoment voor de ruimtelijke ordening.

De Commissie Beeldkwaliteit is ingesteld om de gemeente te adviseren over monumentenzorg en welstandstoezicht. De commissie fungeert daarmee als de meer bekende Monumentencommissie en Welstandscommissie.

In het jaarverslag bericht de commissie over haar welstands- en monumentenadvisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. De commissie gaat in op de wijze waarop zij hierbij de door de gemeenteraad vastgestelde toetskaders heeft gehanteerd en doet het gemeentebestuur een aantal aanbevelingen van algemene en specifieke aard. Voorts wordt een aantal bijzondere projecten belicht en uiteraard bevat het jaarverslag informatie over samenstelling van de commissie en over de aantallen adviezen die zij heeft uitgebracht.

Geen opmerkingen: