donderdag 31 maart 2011

Bijeenkomst Wijkhistorisch Netwerk

Op vrijdag 25 maart organiseerde het Regionaal Archief Nijmegen een bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in en zich bezig houden met de geschiedenis van hun wijk. Wijkgeschiedenis leeft en het archief speelt graag een faciliterende rol in het levend houden van deze geschiedenis. Van foto’s, oude kaarten, film- en geluidopnamen tot bedrijfsarchieven: het archief herbergt een schat aan bronmateriaal over de geschiedenis van de eigen leefomgeving. Een twintigtal geïnteresseerden ging tijdens de geslaagde bijeenkomst in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis met elkaar in gesprek om van elkaar te horen wat er in de verschillende wijken met geschiedenis wordt ondernomen, waaraan behoefte is en waar er zo mogelijk samengewerkt kan worden.


Presentatie met inspirerende voorbeelden van het (her)gebruik van lokale geschiedenis elders:

dinsdag 29 maart 2011

Illustreer je blog of wiki met historische ANP foto’s

Op 28 maart jongstleden werd de nieuwe website ANP Historisch Archief Community gelanceerd. Op http://www.anp-archief.nl/ worden verhalen verzameld bij gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Op die manier wordt het nieuwsverleden van Nederland voorzien van sterk persoonlijke herinneringen.

De vraag die het publiek wordt gesteld is: het ANP was erbij, waar was jij? Bezoekers van de website kunnen zelf zoeken naar hun eigen nieuwsmomenten, bijvoorbeeld uit Nijmegen en omgeving, maar zich ook laten inspireren door thematische selecties van nieuws van toen, culturele gebeurtenissen, jubilea of bijzondere personen.

Helemaal mooi is dat een deel van de fotocollectie onder een Creative Commons licentie beschikbaar wordt gesteld. Dit maakt het mogelijk om foto’s voor niet-commerciële doeleinden, onder dezelfde licentievoorwaarden te hergebruiken. De vaak prachtige ANP foto’s kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als illustratiemateriaal voor een blogbericht, of een wiki-artikel in het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Om te laten zien hoe je een foto kan hergebruiken en licenseren, heb ik dit bericht geïllustreerd met een mooi Nijmeegs voorbeeld.

Hopelijk doet een goed voorbeeld volgen en stellen meerdere persbureaus hun historische foto’s ter beschikking voor hergebruik.

Een medewerkster van de Rijkdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek puzzelt in december 1992 met stukjes van opgegraven helmen uit de Romeinse tijd. Op de voorgrond een van de ijzeren maskers die werd gevonden op het Kops Plateau in Nijmegen. | ANP, Herman Pieterse CC BY-NC-ND 2.0


maandag 28 maart 2011

Nieuwe monumenten

In maart 2011 heeft het college de procedure gestart om elf gebouwen en complexen uit de wederopbouwperiode aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gaat onder andere om het winkelpand waarin de H&M is gevestigd, de voormalige Centrumbioscoop in de Houtstraat en het bedrijfsverzamelgebouw met appartementen aan Plein 1944.

Momenteel loopt het belangenonderzoek. Dat houdt in dat alle eigenaren in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze ten aanzien van de bescherming kenbaar te maken. De uiterste datum hiervoor is gesteld op 30 april. Daarna worden alle reacties verzameld en zal er namens het college van B&W een reactie opgesteld worden. De volgende stap is dan dat het beschermingsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. De verwachting is dat de raad na het zomerreces een besluit kan nemen.
Centrum Bioscooop, Houtstraat

donderdag 24 maart 2011

Jaarverslag Commissie Beeldkwaliteit

In maart 2011 is het jaarverslag van de Commissie Beeldkwaliteit aan het college en de raad aangeboden. Het jaarverslag gaat over de periode 2008 tot en met het derde kwartaal van 2010. De einddatum is gesteld op de datum waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden, een belangrijk ijkmoment voor de ruimtelijke ordening.

De Commissie Beeldkwaliteit is ingesteld om de gemeente te adviseren over monumentenzorg en welstandstoezicht. De commissie fungeert daarmee als de meer bekende Monumentencommissie en Welstandscommissie.

In het jaarverslag bericht de commissie over haar welstands- en monumentenadvisering aan het College van Burgemeester en Wethouders. De commissie gaat in op de wijze waarop zij hierbij de door de gemeenteraad vastgestelde toetskaders heeft gehanteerd en doet het gemeentebestuur een aantal aanbevelingen van algemene en specifieke aard. Voorts wordt een aantal bijzondere projecten belicht en uiteraard bevat het jaarverslag informatie over samenstelling van de commissie en over de aantallen adviezen die zij heeft uitgebracht.

maandag 7 maart 2011

Het Archief verwerft archief van de Stichting Milieubeheer Nijmegen


De Ooij, een van de tonelen van de milieustrijd
(1930, foto Beeldbank Regionaal Archief Nijmegen)
Zoals je misschien al gelezen hebt in De Gelderlander van 1 maart jl. heeft het Regionaal Archief Nijmegen er weer een uniek particulier archief bij, namelijk dat van de Stichting Milieubeheer Nijmegen. Het archief wil het publieke geheugen van stad en streek borgen. Daarvoor is het van belang dat toekomstige generaties niet alleen via overheidsarchieven maar ook via particuliere archieven kennis kunnen nemen van het verleden. Met het nu verworven archief blijft de kennis over de strijd voor het behoud van het milieu goed bewaard.

Het archief probeert particuliere archieven binnen te halen op enkele duidelijke voorwaarden: de oorspronkelijke eigenaar moet deze al ordenen, beschrijven en ompakken. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Stichting Milieubeheer is dat gelukt. Aan “de strenge eisen” die het archief  stelde (aldus De Gelderlander ) is prima voldaan. Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie: het archief heeft er een interessant archief bij, de stichting weet dat het bij het Archief goed bewaard blijft en – zeker zo belangrijk - dat het voor iedereen toegankelijk wordt.